K​-​Process Compilation

by NeoTokyo

/
1.
01:15
2.
04:50
3.
4.
5.
03:05
6.
7.
02:00
8.
9.
10.
02:47
11.
12.
13.
03:19
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
00:06
22.
00:11
23.
00:21
24.
00:06
25.
00:19

about

Mastered by Pedro Trotz at Ubik Studios.
Palma de Mallorca.

K Character by www.maxbardin.com

gomezdelacuesta.blogspot.com/2007/01/el-movimiento-se-demuestra-andando-con.html


youtu.be/6K3EPmq7vUQ

credits

released January 1, 2004

NeoTokyo presents K Process

Scannig the World through a screen.

The present future, a globalized and technologic era that has not just aproached the digital production tools to the world of arts, but has also converted them in an irreplaceable way for composition, development and final work in most of contemporary art.

The collective thought of creating and developing a new artistic universe with the support of 'Fundació Sa Nostra' of Palma through some visual and musical premises, together with a group of guests artists coming from diverse art fields.

Paint/comic/graffitti: Pedro Oliver, Francesc Capdevila 'MAX' and FUZK collective.

Creative Abstractions: Miquel Àngel Llonovoy with 'Karikatour, Anímica Makamorfosi' , proposal in wich the character 'K' created by Max, is redesign into a new mood adapted to the character.

Comic artists turned into videojockeys: Calpurnio 'ErrorVideo' and Hendrik Dorgathen.

Video artists: Luís Rodríguez de Bobes 'Arcade', Toniu Xou, José 'Taltaloop' (eggcommunity), Roberto Rodríguez (Cranc Produccions), Núria Cano 'Kanika' and Regis Barbey (La Perifèrica), Aline Tur (CEF) Sebastià Ramis 'Pisuke', Elena Mas and Jota.

Musicians: Arcade, Biyi and El Xarro de las Calaveras from 'La Puta Opepé', Pedro Trotz, Pedro Servera 'Neurona', Pisuke, José 'Ereqere' , and finally Jaume Garcies 'AK47', Ginés Fernández 'Dr,Hell' and Miquel Crespí 'Geniva' from NeoTokyo, whom worked from the original midi files extracted from the syllable ka, and developed all of their compositions.

In the meantime you were able to enter the project web at www.kprocess.com, and download for free all the patterns and guidelines from the universe K, and create and modifiy them becoming a new version of it, with the possibility to upload the new work to the web.

This album is a part of the participants sound works, mixed together, in some way of resume, what was for more than three months, NeoTokyo's Creative Workshop. Thanks to all.NeoTokyo presenta Procés K.

Escannejant el món a través del monitor.

El futur present, una època globalitzada i tecnològica que no solament ha apropat les eines de producció digital al món de les arts, sinó que també les ha convertit en un vehicle insubstituïble en la composició, el desenvolupament i l'art final de gran part de les obres contemporànies.

A través de la 'Fundació Sa Nostra' de Palma, el col·lectiu va decidir desenvolupar i crear un nou univers artístic a partir d'unes pautes visuals i musicals, junt amb un grup d'artistes convidats, procedents de diverses branques de l'art.

Pintura/ comic/grafit: Pedro Oliver, Francesc Capdevila 'MAX' i el colectiu FUZK.

Abstraccions creatives: Miquel Àngel Llonovoy amb 'Karikatour, Anímica Makamorfosi', proposada que a través del personatge K, disseny de Max, es recrea un nou univers adaptat a aquest personatge.

Artistes del còmic canviats a video/joquei: Calpurnio 'ErrorVideo' i Hendrik Dorgathen.

Videoartistas: Luís Rodríguez de Bobes 'Arcade', Toniu Xou, José 'Taltaloop' (eggcommunity), Roberto Rodríguez (Cranc Produccions), Núria Cano 'Kanika' and Regis Barbey (La Perifèrica), Aline Tur (CEF) Sebastià Mas Ramis 'Pisuke', Elena Mas i Jota.

Músics: Arcade, Biyi and El Xarro de las Calaveras from 'La Puta Opepé', Pedro Trotz, Pedro Servera 'Neurona', Pisuke, José 'Ereqere', i finalment Jaume Garcies 'AK47', Ginés Fernández 'Dr.Hell' i Miquel Crespí 'Geniva' de NeoTokyo que, partint d'uns patrons MIDI, extrets de la síntesi de la síl·laba 'Ka', van desenvolupar totes les seves composicions.

Alhora, des de la direcció|adreça web www. kprocess.com es va posar a disposició de tots els navegants, les pautes i l'esquema de desenvolupament de l'univers "K", amb la possibilitat d'uploading per part dels usuaris, dels seus diferents treballs i desenvolupaments del procés.

Aquest album recopila gran part dels treballs sonors dels participants barrejades entre si, a tall de resum, del que va ser durant més de tres mesos, el taller creatiu de l'associació cultural NeoTokyo.

Gràcies a tots.

NeoTokyo presenta Proceso K.

Escaneando el mundo a través del monitor.

El futuro presente, una época globalizada y tecnológica que no sólo ha acercado las herramientas de producción digital al mundo de las artes, sino que también las ha convertido en un vehículo insustituible en la composición, desarrollo y arte final de gran parte de las obras contemporáneas.

A través de la 'Fundació Sa Nostra' de Palma, el colectivo decidió desarrollar y crear un nuevo universo artístico a partir de unas pautas visuales y musicales, junto con un grupo de artistas invitados, procedentes de diversas ramas del arte.

Pintura/ comic/graffiti: Pedro Oliver, Francesc Capdevila 'MAX' y el colectivo FUZK

Abstracciones creativas: Miquel Àngel Llonovoy con 'Karikatour, Anímica Makamorfosi' , propuesta en la que a través del personaje K, diseño de Max, se recrea un nuevo universo adaptado a ese personaje.

Artistas del cómic mutados a video/jockey: Calpurnio 'ErrorVideo' y Hendrik Dorgathen.

Videoartistas: Luís Rodríguez de Bobes 'Arcade', Toniu Xou, José 'Taltaloop' (eggcommunity), Roberto Rodríguez (Cranc Produccions), Núria Cano 'Kanika' and Regis Barbey (La Perifèrica), Aline Tur (CEF) Sebastià Mas Ramis 'Pisuke', Elena Mas y Jota.

Músicos: Arcade, Biyi and El Xarro de las Calaveras from 'La Puta Opepé', Pedro Trotz, Pedro Servera 'Neurona', Pisuke, José 'Ereqere' , y finalmente Jaume Garcies 'AK47', Ginés Fernández 'Dr.Hell' y Miquel Crespí 'Geniva' de NeoTokyo que, partiendo de unos patrones MIDI, extraídos de la síntesis de la sílaba 'Ka', desarrollaron todas sus composiciones.

Al mismo tiempo, desde la dirección web www. kprocess.com se puso a disposición de todos los navegantes, las pautas y el esquema de desarrollo del universo "K", con la posibilidad de 'uploading' por parte de los usuarios, de sus diferentes trabajos y desarrollos del proceso.

Este album recopila parte de los trabajos sonoros de los participantes mezcladas entre sí, a modo de resumen, de lo que fue durante más de tres meses, el taller creativo de la asociación cultural NeoTokyo.

Gracias a todos.

tags

license

all rights reserved

about

NeoTokyo Palma, Spain

NeoTokyo character by: Francesc Capdevila "Max"
www.maxbardin.com
@neotokyotweets

contact / help

Contact NeoTokyo

Streaming and
Download help

Redeem code